Συστήματα Βιντεοεπιτήρησης. Οδηγίες για καταγραφή εικόνας σε χώρους με πρόσβαση κοινού.


Η χρήση συστημάτων βιντεοπιτήρησης, γνωστών ως κλειστών κυκλωμάτων τηλεόρασης (CCTV), έχει γίνει πιο εμφανής τα τελευταία χρόνια, λόγω της αυξημένης πολυπλοκότητας και τη διαθεσιμότητας της τεχνολογίας στον τομέα αυτόν.


Η χρήση CCTV έχει πολλές νόμιμες χρήσεις στον τομέα της ασφάλειας, της πρόληψης και ανίχνευσης εγκλημάτων, καθώς και στην υγεία και την ασφάλεια.

Ωστόσο, η χρήση συστημάτων βιντεοεπιτήρησης μπορεί επίσης να προκαλέσει σοβαρές ανησυχίες για μη δικαιολογημένη εισβολή στην ιδιωτική σφαίρα των ατόμων, την προστασία των προσωπικών τους δεδομένων, καθώς και την αξιοποίησή τους σε υπερβολική έκταση.


Νομική βάση - Απαιτείται συγκατάθεση;


Κάθε επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα απαιτεί ορισμένη νομική βάση.

Μια τέτοια βάση είναι η συγκατάθεση του υποκειμένου των δεδομένων. Ωστόσο, σπάνια η συγκατάθεση αποτελεί την κατάλληλη νομική βάση για τη χρήση CCTV.

Σε πολλές περιπτώσεις, οι εικόνες και το βίντεο μπορούν να καταγραφούν μέσω CCTV με βάση το έννομο συμφέρον μίας επιχείρησης για την προστασία της ιδιοκτησίας και των περιουσιακών της στοιχείων από εγκληματικές πράξεις ή φθορές ή για την εξασφάλιση της υγείας και της ασφάλειας του προσωπικού της ή/και του κοινού.

Υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων που χρησιμοποιεί σύστημα βιντεοεπιτήρησης θα πρέπει να είναι σε θέση να παρέχει στα υποκείμενα επεξήγηση της νομικής βάσης για την επεξεργασία των δεδομένων του κατόπιν σχετικού αιτήματος.

Όταν ένας υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων χρησιμοποιεί CCTV με βάση το έννομο συμφέρον του, θα πρέπει να είναι σε θέση να εξηγήσει πώς τεκμηριώνει την επιλογή αυτή με βάση τις αρχές της αναγκαιότητας και της αναλογικότητας.


Χρήσιμες πληροφορίες προς τα υποκείμενα των δεδομένων


Οι παρακάτω πληροφορίες αφορούν όλα τα άτομα/φυσικά πρόσωπα τα οποία εισέρχονται ή έχουν πρόσβαση σε ένα χώρο στον οποίο λειτουργεί ή υπάρχει εγκατεστημένο ένα σύστημα βιντεοεπιτήρησης


Όσον αφορά τη νομική βάση….


Εάν, ως υποκείμενα δεδομένων, δεν ικανοποιηθείτε από την τεκμηρίωση που παρέχεται σχετικά με το γεγονός ότι η χρήση CCTV είναι δικαιολογημένη ή αναλογική σε σχέση με τον αντίκτυπο στα δικαιώματα και τις ελευθερίες σας, έχετε το δικαίωμα να υποβάλλετε καταγγελία στην αρμόδια εποπτική αρχή (στην Ελλάδα η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα).


Πάνω από όλα η διαφάνεια


Έχετε το δικαίωμα να έχετε απλές και κατανοητές πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων. Αυτό ισχύει για την καταγραφή της εικόνας σας μέσω CCTV.


Θα πρέπει να υπάρχουν σαφείς ενδείξεις (πινακίδες) που να ενημερώνουν τα άτομα ότι λαμβάνει χώρα καταγραφή εικόνας μέσω CCTV και να περιγράφεται ο σκοπός για τον οποίο γίνεται αυτό.


Η σχετική σήμανση θα πρέπει επίσης να παρέχει στοιχεία επικοινωνίας σχετικά με τον υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων ή τον εκπρόσωπό του, σε περίπτωση που ένα υποκείμενο επιθυμεί να λάβει περισσότερες πληροφορίες ή να αποκτήσει πρόσβαση στα δεδομένα του.


Αιτήματα πρόσβασης - Ποιες πληροφορίες έχετε δικαίωμα να λάβετε;


Έχετε το δικαίωμα να ενημερώνεστε για τυχόν επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων που λαμβάνει χώρα, καθώς και να λάβετε αντίγραφο των δεδομένων σας που υποβάλλονται σε επεξεργασία.

Οι πληροφορίες τις οποίες δικαιούστε να λάβετε περιλαμβάνουν την ταυτότητα του υπεύθυνου επεξεργασίας και τους σκοπούς για τους οποίους επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα.

Θα πρέπει επίσης να είστε ενήμερος σχετικά με το εάν τα δεδομένα σας έχουν διαβιβαστεί σε τρίτους.

Έχετε δικαίωμα πρόσβασης μόνο στα προσωπικά σας δεδομένα και όχι στα προσωπικά δεδομένα (εικόνες) τρίτων ατόμων.

Ένας υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων πρέπει να σας παράσχει αντίγραφο των δεδομένων σας μέσα σε ένα μήνα από την ημερομηνία που υποβάλατε το αίτημα, επί της αρχής δωρεάν.

Ο υπεύθυνος επεξεργασίας μπορεί να παρατείνει την περίοδο αυτή κατά δύο επιπλέον μήνες, εάν χρειαστεί, λαμβάνοντας υπόψη την πολυπλοκότητα του αιτήματος και τον αριθμό τους.

Οι υπεύθυνοι επεξεργασίας μπορεί να ζητήσουν περισσότερες πληροφορίες από εσάς, όπως την επιβεβαίωση της ταυτότητάς σας ή τον καθορισμό της ημερομηνίας και της ώρας που έγινε η καταγραφή.

Εάν δεν είστε ικανοποιημένοι με την απάντηση που λαμβάνετε σε μια αίτηση πρόσβασης, εσείς έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν καταγγελία στην Επιτροπή Προστασίας Δεδομένων.

Εάν, ως υποκείμενα δεδομένων, δεν ικανοποιηθείτε από την απάντηση που παρέχεται σχετικά με το αίτημα πρόσβασης στα δεδομένα σας, έχετε το δικαίωμα να υποβάλλετε καταγγελία στην αρμόδια εποπτική αρχή (στην Ελλάδα η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα).


Ηλεκτρονική δημοσίευση των καταγραφών


Αν γνωρίζετε ότι εικόνες ή βίντεό σας έχουν δημοσιευθεί σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μπορείτε να ζητήσετε την αφαίρεσή τους από την ίδια την πλατφόρμα που χρησιμοποιείτε.

Εάν θεωρείτε ότι τα δικαιώματά σας έχουν παραβιαστεί από μη νόμιμη χρήση συστημάτων βιντεοεπιτήρηση, μπορείτε να υποβάλετε καταγγελία στην αρμόδια εποπτική αρχή (στην Ελλάδα η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα).


Οδηγίες προς τους υπεύθυνους επεξεργασίας


Οι παρακάτω πληροφορίες αφορούν όλους τους υπεύθυνους επεξεργασίας (εταιρείες/επιχειρήσεις) οι οποίοι έχουν εγκαταστήσει ένα σύστημα βιντεοεπιτήρησης για την προστασία των αγαθών και της περιουσίας τους καθώς και την ασφάλεια της υγείας.


Ο χώρος εργασίας - πώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί το CCTV;


Η χρήση συστημάτων CCTV είναι συνήθης σε πολλούς χώρους εργασίας για λόγους ασφαλείας και για να εξασφαλιστούν καλές πρακτικές υγιεινής και ασφάλειας.

Οι εργαζόμενοι έχουν το δικαίωμα να διατηρούν μία εύλογη προσδοκία προστασίας της ιδιωτικής ζωής τους στο χώρο εργασίας, και η χρήση CCTV δεν πρέπει έχει δυσανάλογο αντίκτυπο στην προσδοκία αυτή.

Συγκεκριμένα, η χρήση συστήματος βιντεοεπιτήρησης δεν πρέπει να καλύπτει περιοχές όπου οι εργαζόμενοι περνούν τον ελεύθερο χρόνο τους, εκτός αν μπορεί να δικαιολογηθεί, για παράδειγμα, για λόγους ασφαλείας.

Θεωρείται γενικώς ότι είναι ιδιαίτερα δύσκολο να δικαιολογηθεί η χρήση CCTV σε περιοχές όπως οι χώροι διαλείμματος, τα αποδυτήρια και το μπάνιο.

Ενίοτε, οι εργοδότες ενδέχεται να έχουν προσφύγει στη χρήση CCTV για να διερευνήσουν σημαντικά περιστατικά παραπτώματος, αμέλειας, πειθαρχίας προσωπικού κλπ.

Εφόσον αυτό λαμβάνει χώρα με νόμιμο και αναλογικό τρόπο, σύμφωνα με τις αρχές της προστασίας των δεδομένων, είναι πιθανό να συνιστά νόμιμη επεξεργασία δεδομένων, καθώς οι εργοδότες έχουν έννομο συμφέρον να προστατεύουν τους χώρους, τους εργαζομένους και το κοινό ή να υποχρεούνται να επεξεργάζονται τα δεδομένα αυτά προς το σκοπό συμμόρφωσης με κάποια έννομη υποχρέωση.

Τα δικαιώματα προστασίας δεδομένων εργαζομένων, οι οποίοι είναι ύποπτοι για σοβαρά παραπτώματα ή άλλα σοβαρά πειθαρχικά ζητήματα, δεν θα πρέπει να συνιστούν γενικό κώλυμα για τη χρήση συστήματος βιντεοεπιτήρησης από τους εργοδότες υπό τις συνθήκες αυτές.


Κρυφή καταγραφή


Η χρήση κρυφών μηχανισμών καταγραφής εικόνας χωρίς τη γνώση του υποκειμένου είναι κατ' αρχήν παράνομη.

Η κρυφή επιτήρηση επιτρέπεται μόνο σε εξαιρετική, κατά περίπτωση, βάση, όπου τα δεδομένα διατηρούνται για λόγους πρόληψης, ανίχνευσης ή διερεύνησης αδικημάτων ή τη σύλληψη ή δίωξη των ατόμων που τα τέλεσαν.


Ποιο συγκεκριμένα και μετά από οδηγίες του Επιτρόπου Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, τα δεδομένα εικόνας και ήχου αποτελούν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα. Η καταγραφή εικόνας και ήχου αποτελεί επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, η οποία για να είναι νόμιμη πρέπει να συνάδει με τις διατάξεις του ΓΚΠΔ 2016/679 αλλά και της Εθνικής Νομοθεσίας Ν. 4624/2019


Η λήψη εικόνας με την χρήση συστημάτων CCTV επιτρέπεται μόνο αν δεν υπάρχει λιγότερο παρεμβατικός τρόπος για την πραγματοποίηση του σκοπού.


Παραδείγματα όπου επιτρέπεται η λήψη εικόνας με την χρήση ΚΚΒΠ:

- Είσοδος/έξοδος κτηρίου

- Έξω από ασανσέρ, εστιάζοντας αποκλειστικά σ’ αυτό

- Πάνω από μηχάνημα κάρτας/ταμείου, εστιάζοντας αποκλειστικά σ’ αυτό

- Χώρος στάθμευσης


Παραδείγματα όπου δεν επιτρέπεται η λήψη εικόνας με την χρήση ΚΚΒΠ:

- Διαδρόμους

- Μέσα σε ασανσέρ

- Σε χώρο αναμονής

- Τουαλέτες

- Εσωτερικός/εξωτερικός χώρος εστίασης καφετέριας, εστιατορίου κλπ


Γενικά: Δεν επιτρέπεται να ελέγχεται η προσωπική συμπεριφορά, οι προσωπικές επαφές και η αποδοτικότητα των ατόμων μέσω τέτοιων συστημάτων.


Τα άτομα θα πρέπει να ενημερώνονται μέσω προειδοποιητικών πινακίδων, οι οποίες θα πρέπει να είναι ευδιάκριτες, επαρκείς σε αριθμό και σε εμφανές μέρος. Η πινακίδα πρέπει να αναγράφει (α) ότι γίνεται βιντεοσκόπηση, (β) τον υπεύθυνο επεξεργασίας και (γ) το σκοπό της βιντεοσκόπησης


Επίσης , θα πρέπει να υπάρχει γραπτή ενημέρωση προς τους εργαζομένους για την ύπαρξη και λειτουργία του συστήματος κατά τις ώρες εργασίας τους και η αποδοχή της συγκατάθεσης τους


Το υποκείμενο των δεδομένων μπορεί να ασκήσει το δικαίωμα πρόσβασης σε περίπτωση καταγραφής του από το σύστημα παρακολούθησης Όσον αφορά στο δικαίωμα διαγραφής, τα δεδομένα διατηρούνται για εύλογο χρονικό διάστημα, πάντα σε σχέση με τον σκοπό που εξυπηρετούν.


Στις περιπτώσεις όπου η εγκατάσταση συστήματος παρακολούθησης ενδέχεται να επιφέρει υψηλό κίνδυνο για τα δικαιώματα και τις ελευθερίες φυσικών προσώπων απαιτείται η διενέργεια Εκτίμησης Αντικτύπου πριν την επεξεργασία, με σκοπό την εκτίμηση των επιπτώσεων των σχεδιαζόμενων πράξεων.


Οικίες – Πολυκατοικίες


Η εγκατάσταση συστημάτων βιντεοεπιτήρησης σε ιδιωτικούς χώρους (όπως οικίες/πολυκατοικίες) για επεξεργασία που πραγματοποιείται από φυσικό πρόσωπο και αφορά σε δραστηριότητες προσωπικές ή οικιακές, δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της νομοθεσίας για την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Η εμβέλεια καταγραφής όμως του συστήματος καταγραφής δεν πρέπει να είναι εκτός της περιμέτρου του ιδιωτικού χώρου.


Σε πολυκατοικίες η χρήση συστημάτων παρακολούθησης από ένα ένοικο δεν θα πρέπει να επηρεάζει την ιδιωτική ζωή των άλλων. Αν το σύστημα παρακολούθησης θα εγκατασταθεί από τη διαχειριστική επιτροπή, θα πρέπει να περιορίζεται σε κοινόχρηστους χώρους μετά από απόφαση των ενοίκων που συμμορφώνεται με τις πρόνοιες του Καταστατικού.


Αρθρογραφία: Πάνος Παλάγκος (Σύμβουλος Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων – Πιστοποιημένος DPO) – Πηγή: Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων, Lawspot

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Η GDPR Experts Team είναι μια σύγχρονη ομάδα , η οποία δημιουργήθηκε από τη BML Security με στόχο την εξειδίκευση και τη σωστή συμμόρφωση των επιχειρήσεων με τις απαιτήσεις του Γενικού Κανονισμού 2016/679 της ΕΕ περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, γνωστού ως GDPR που εφαρμόζεται και στη χώρα μας από τις 25 Μαϊου 2018. Την ομάδα μας απαρτίζουν άνθρωποι με γνώση και εξειδίκευση στα θέματα και τις απαιτήσεις που οριοθετεί ο Γενικός Κανονισμός, καθώς επίσης και γνώσεις νομικής φύσεως και πληροφοριακών συστημάτων. Διαθέτει Πιστοποιημένους Υπεύθυνους Προστασίας Δεδομένων (DPO) για την παροχή των υπηρεσιών DPO σε μικρές και μεγάλες επιχειρήσεις. Παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις του Γενικού Κανονισμού για μία επιχείρηση βάση των πραγματικών αναγκών της .

© 2019 by BML Security  |  Πολιτική Απορρήτου

Επικοινωνία

2109427757

  • Grey Facebook Icon
  • Grey Twitter Icon
  • Grey G+ Icon
  • Grey Instagram Icon